תנאי שימוש באתר הקרן

 

תנאי שימוש באתר www.Hakeren.co.il ("האתר")

האתר מנוהל ומופעל על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל (ע"ר) ומי מטעמה (להלן: "מפעילי האתר").
השימוש באתר -  הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או השימוש באתר, בתכנים ובמידע המצוי בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אין להשתמש בתכנים באתר בכל אופן אחר, ללא קבלת ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב מאת מפעילי האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה.

ההרשאה להשתמש באתר הינה רק למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת שהיא בתכנים הלקוחים מתוך האתר, ובכלל זה שימוש במסגרת אתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים ובבפרסומי דפוס, וכן לכל מטרה אחרת.

אין להציג ו/או לפרסם תוכן שמקורו באתר ו/או להציג ו/או לפרסם תוכן כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יפנה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא,  כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתוכן הלקוח מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. בנוסף, על המשתמש להציג את כתובתו המדויקת של דף האינטרנט המהווה חלק מהאתר  במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

מפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להורות לך לבטל כל קישור כאמור לדף אינטרנט באתר. במקרה זה עליך לבטל מיד את הקישור, ולא שתעמוד לך כל טענה, או תביעה כלפי מפעילי האתר בעניין זה.

קישורים באתר - באתר תמצא קישורים ('לינקים') למגוון אתרים באינטרנט, על מנת לאפשר מציאת תוכן המתפרסם ברשת. רוב התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי מפעילי האתר או על ידי מי מטעמם. אין בקיום קישורים אלה כדי להעיד על הסכמת מפעילי האתר לתוכנם או כדי להוות ערובה לאמינות, לעדכנות, לחוקיות, למדיניות הפרטיות של בעלי התכנים ולכל היבט אחר הקשור בתפעול התכנים. מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר אכן יובילו אותך לדף אינטרנט פעיל. מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם להסיר מהאתר קישורים, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

קניין רוחני - כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הינם בבעלות מפעילי האתר או בבעלות צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם.

לא ניתן להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן האתר או מהתכנים המצויים בו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל אמצעים בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, אלא אך ורק בהסכמת בעלי האתר בכתב ומראש. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, הנך מתחייב בזאת להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות - השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS ) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר והמובאים כשירות לציבור קהל הגולשים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, עדכניים, מלאים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתהא להם או לשימוש בהם, או להסתמכות עליהם.  התכנים המצויים באתר, וברשת האינטרנט בכלל, אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במידה ונדרשים כאלה.

נזקים למפעילי האתר- המשתמש באתר מסכים בזאת ומתחייב לשפות את מפעילי האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בכלל זה נזקים מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיהם על ידי צד שלישי עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו, ו/או בקשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

שינויים באתר והפסקת השירות - מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה, מראה ועיצוב האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ויהיו רשאים לשנות כל היבט  אחר הקשור באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם.

מפעילי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האתר או מפני נזקים, תקלות או כשלים - בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיו.

חוקיות וסמכות שיפוט - על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר לשירותים הניתנים באמצעות האתר, תובא בפני בית המשפט בעיר תל אביב-יפו.

במקרה שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי בית משפט או ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.